• 0_bg.jpg
 • 1_bg.jpg
 • 2_bg.jpg
 • 3_bg.jpg
 • 4_bg.jpg
 • 5_bg.jpg
 • 6_bg.jpg

Сертификати и гаранции

 1. Продуктови гаранции:
  Най-често продуктовата гаранция посочва периода на оптимално използване на продукта.

 2. Маркировката за съответствие C.E.
  Това е официалната сигнатура, която удостоверява, че продуктът е бил произведен в съответствие с европейското техническо законодателство и отговаря на изискванията на Общността за безопасност, здраве и опазване на околната среда. В случаите, когато държава- членка на ЕС установи, че продуктът не съответства на общите предписания за безопасност, същата може да забрани внасянето му в страната без да взима под внимание поставената маркировка за съответствие.

 3. ROHS етикет
  Съгласно разпоредбите на Директивата за ограничение на опасните вещества, се забранява разпространението на електрическо и електронно оборудване, което съдържа повече от позволените нива  олово, живак, кадмий, хексавалентен хром и бромирани вещества, забавящи горенето, като полибромирани бифенили (PBB) и полибромдифенили (PBDE).